การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลปลายพระยา

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

คูมือ/พ.ร.บ. ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลปลายพระยา

X