การมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีมีอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ

X