กิจกรรมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

กิจกรรมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

X