กิจกรรมมาตรการการเฝ้าระวังสถานการณ์การบริโภคยาสูบ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

กิจกรรมมาตรการการเฝ้าระวังสถานการณ์การบริโภคยาสูบ
ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

X