คณะศึกงานดูงานจาก เทศบาลตำบลหนองพ้อ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2566

      นายสุพจน์ บุญยัง นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา นำคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลหนองพ้อ  เข้าศึกษาดูงาน ด้านสุขภาวะผู้สูงอายุ และด้านต่าง ๆ

 ภายในเทศบาลตำบลปลายพระยา ภายใต้โครงการผึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานกลุ่มผู้สูงอายุประจำปี 2566 ของเทศบาลตำบลหนองพ้อ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

X