นายชื่น ประชาบุตร ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภาษาและวรรณกรรม

ปราชญ์ชาวบ้านในเรื่องของประวัติศาสตร์ และเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2475 ปัจจุบันอายุ 89 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) : 

 • จบการศึกษาระดับอนุปริญญา (ครู)
 • ข้าราชการบำนาญ (ครู) อดีต ผอ.โรงเรียนบางเหียน
 • อดีตที่ปรึกษาหลายๆหน่วยงานภายในอำเภอปลายพระยาเนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
 • การเรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาต่างๆจากประสบการณ์ เพราะเกิดและเติบโตในอำเภอปลายพระยาจึงมีองค์ความรู้ต่างๆ มากมายที่เกี่ยวข้อง

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ปราชญ์ชาวบ้านในเรื่องของประวัติศาสตร์,ประวัติความเป็นมาของอำเภอ
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของอำเภอปลายพระยา
 • อดีตทีมงานของผู้ริเริ่มในการขอแยกอำเภอปลายพระยาออกมาจาก จ.สุราษฎร์ธานี

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ  :

 • รางวัลผู้สูงอายุดีเด่นด้านบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ปี 2541 จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
 • เป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
 • กรรมการบริหารสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 23  หมู่ 1 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จังหวัดกระบี่
X