นายเสน่ห์ เจียมบุตร ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตรกรรม

การทำเกษตรกรรมแบบผสมผสาน และเกษตรทฤษฎีใหม่ทำการเกษตรตามรอยพ่อหลวง

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 8 มีนาคม 2515 ปัจจุบันอายุ 50 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) : 

 • จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6
 • ปัจจุบันประกอบอาชีพเกษตรกรรม
 • ประสบการณ์การทำเกษตรแบบผสมผสาน,ทำนาข้าวไรซ์เบอร์รี่เกือบ 30 ปี,ริเริ่มการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่มา 7 ปี โดยได้คำแนะนำจากศูนย์วิจัยข้าวกระบี่,ปลูกแบบอินทรีย์ทั้งหมด และมีความมุ่งมั่นที่จะใช้พื้นที่สำหรับใช้น้ำทำนาตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ความถนัด ความสามารถ :   

 • การทำเกษตรกรรมแบบผสมผสาน,เกษตรทฤษฎีใหม่ทำการเกษตรตามรอยพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 โดยทำนาในพื้นที่นาลดน้อยลงทุกปีในเนื้อที่นา  19  ไร่  โดยทำนาปีละ  3 ครั้ง  ก็จะเป็นพื้นที่เดิมแต่เพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น
 • ได้เปลี่ยนพันธุ์ข้าวจากเดิม  คือ  ข้าวพันธุ์พื้นเมือง มาใช้พันธุ์ดีคือ  พันธุ์ข้าวหอมปทุมและพันธุ์ไรซ์เบอรี่  ซึ่งเป็นที่นิยมบริโภคและผลผลิตดีขึ้น ซึ่งเป็นริเริ่มการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ในเขต จ.กระบี่

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ  :

 • ปราชญ์เกษตรด้านการทำนาโรงสีข้าวพระราชทาน
 • Smart Framer
 • รางวัลการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ของจังหวัดภาคใต้ จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าวกับเด็กนักเรียนในพื้นที่นี้และกลุ่มผู้ที่มาศึกษาดูงาน
 • เป็นวิทยากรที่สหกรณ์นิคมปากน้ำ อ.ปลายพระยา เรื่องการปลุกข้าว
 • เป็นประธานกลุ่มชาวนาทุ่งนาบ้านปากน้ำ ต.ปลายพระยา

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่  129 หมู่ 8 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
 • เบอร์โทรศัพท์ 085-4707790
X