ประกาศขยายกำหนดเวลา ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ.2563

ประกาศขยายกำหนดเวลา ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ.2563
ประกาศขยายกำหนดเวลา ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

X