ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลายพระยา (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

X