ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/คำสั่งแต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมุลข่าวสารของเทศบาลตำบลปลายพระยา

X