ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้านหาดถั่ว จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

X