ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ปฏิบัติงานของกองการศึกษาเทศบาลตำบลปลายพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

X