ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

X