ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานของกองการศึกษาเทศบาลตำบลปลายพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

X