ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้านหาดถั่ว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

X