ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจงานของสวนน้ำเทศบาลตำบลปลายพระยา และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา(ฟิตเนต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

X