ประกาศสรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลปลายพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

X