ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลปลายพระยา เรี่อง แจ้งปีดการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรเป็นการชั่วคราว

  • ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลปลายพระยา เรี่อง แจ้งปีดการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรเป็นการชั่วคราว
    ประกาศปิดสำนักทะเบียน
X