ประกาศเทศบาลตำบลปลายพระยา เรื่อง ส่งมอบงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสีซอ1

ประกาดตรวจรับพัสดุ ประกาศเทศบาลตำบลปลายพระยา เรื่อง ส่งมอบงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสีซอ1

X