ประกาศเทศบาลตำบลปลายพระยา เรื่อง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้านหาดถั่ว (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

X