ประกาศเทศบาลตำบลปลายพระยา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์บริการสนามหญ้าเทียม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

X