ประกาศเทศบาลตำบลปลายพระยา เรื่อง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านหาดถั่วโดยการก่อสร้างรั้วและปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าอาคาร

X