ประกาศเทศบาลตำบลปลายพระยา เรื่อง การเผยราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาที่พักนักกีฬาศูนย์บริการสนามหญ้าเทียม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร จำนวน 2 หลัง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

X