ประกาศ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 18,800 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

X