ประกาศ ซื้อวัตถุดิบและเครื่องปรุงเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้านหาดถั่ว ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

X