ประกาศ ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปรับภูมิทัศน์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้านหาดถั่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

X