ประกาศ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานสำหรับสวนน้ำเทศบาลตำบลปลายพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

X