ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ. 7-0002 ซอยสุวรรณโชติเชื่อมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4197 ตอนปลายพระยา-เขาต่อ หมู่ที่ 5

X