ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.7-0014 ซอยสหปาล์ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

X