ประชาสัมพันธ์ สนามกีฬา/ลานกีฬา ในเขตเทศบาล สำหรับบริการเด็ก เยาวชนและประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงมาใช้ในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

X