ฝ่ายการเงินและบัญชี

นางสาวจิราพร เดชมาก
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

- ว่าง -
นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก.

นางสาวอาทิตยา นวลเกื้อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวณัฐวดี จอมชนะ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวนิภาพร ณ นคร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานจ้างเหมา

X