ฝ่ายบริหารงานคลัง

ฝ่ายบริหารงานคลัง

นางจันทรา สูกี้
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

- ว่าง -
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางอังคณา สุขช่วง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ว่าที่-ร.ต.อุทัย-ไพรดุก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียนและทรัพย์สิน

X