ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวปริฉัตร คงทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป


นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสุกานดา ชูเกื้อ
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวพิรานันท์ บุญส่ง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ


นิติการปฏิบัติการ

จ่าอากาศเอกอภิเชษฐ์ นาคแป้น เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นางสาวศรัณย์ชนกม์ จันทร์ทองอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายจิรพันธ์ เพชรกุล
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวพัตร์พิมล เพ็งจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

นางสาวตฤมปตี หิรัญ
ผู้ช่วยนิติการ

นายสุรสิทธิ์ สวนแก้ว
พนักงานดับเพลิง

นางสาวนิภาพร ณ นคร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุวดี กิ้มเส้ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสุรัช แจ่มสกุล
พนักงานขับรถ

นายภูริเดช คงมี
พนักงานขับรถ

นายจริญ เกลี้ยงกลม
พนักงานดับเพลิง

นางสาวหัทยา เจิมขวัญ
พนักงานจ้างเหมา

นายศรายุทธ เนียมนวล
พนักงานจ้างเหมา

นายธนาวัฒน์ ฉิมเรือง
พนักงานขับรถ

นายกษิดิษ ปรียะสมุทัย
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวส้อฝีหยะ ยาชะรัด
พนักงานจ้างเหมา

นางสุภาภรณ์ ยอดระบำ
คนงาน

X