รายงานทางการเงิน

ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ทางการเงิน/การคลัง

ประจำปีงบประมาณ 2565

ประจำปีงบประมาณ 2564

ประจำปีงบประมาณ 2563

สรุปผลทางการเงิน รายรับ-รายจ่าย สรุปรายไตรมาส

ประจำปีงบประมาณ 2562

X