ศึกษาดูงานการจัดการขยะ การรีไซเคิลขวดพลาสติก ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. 

นายสุพจน์ บุญยัง นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปยัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เพื่อเข้า ศึกษาดูงานการจัดการขยะ การรีไซเคิลขวดพลาสติก ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เพื่อนำมาปรับใช้ในการบริหารจัดการขยะจากขวดพลาสติก

X