สมาชิกสภาเทศบาล

ว่าที่ร้อยตรี สุวพงศ์ ชูเอียด
ประธานสภาเทศบาล

นายสุมีชัย เกลี้ยงกมล
รองประธานสภาเทศบาล

นายสุรศักดิ์ จันทร์ทองอ่อน
เลขานุการสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายประมวล ลิ่มสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

นายนิกรม สุขศรี
สมาชิกสภาเทศบาล

นายดำรงณ์ แก้วมิตร
สมาชิกสภาเทศบาล

นายจิรพันธ์ เพชรกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายเนตร นวลนุ่น
สมาชิกสภาเทศบาล

นางสาคร พัฒแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล

นายชัยชนะ ประพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายบุญธรรม อาจสู้ศึก
สมาชิกสภาเทศบาล

นายมงคล ทองแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล

X