หัวหน้าส่วนราชการ

นายอำนวย สงบุตร
ปลัดเทศบาล
โทร : 084-0514739

นายไพสิทธิ์ สุวรรณฤิทธิ์
รองปลัดเทศบาล
โทร : 081-7374535

นางอารี มิตรมุสิก
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-8742535

นายวสันต์ รักษ์แดง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-9781596

นายชัยยุทธ ลักษณะปิยะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 089-8742427

นางสาวกรรณิการ์ ทุ่มแก้ว
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนัดปลัดเทศบาล)
โทร : 095-1250230

นางสาววิลาวรรณ ช่อชั้น
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 086-2725310

นายไพสิทธิ์ สุวรรณฤิทธิ์
รองปลัดเทศบาล (รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม)
โทร : 081-7374535

X