หัวหน้าส่วนราชการ

นายกิตติศักดิ์ หิรัญ
ปลัดเทศบาล
โทร :

- ว่าง -
รองปลัดเทศบาล
โทร :

นางอารี มิตรมุสิก
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-8742535

นายวสันต์ รักษ์แดง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-9781596

นายชัยยุทธ ลักษณะปิยะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 089-8742427

นางสาวกรรณิการ์ ทุ่มแก้ว
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนัดปลัดเทศบาล)
โทร : 095-1250230

นางสาววิลาวรรณ ช่อชั้น
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 086-2725310

- ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร :

X