เทศบาลจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการเพื่อรับฟังความคิดเห็นคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

X