โครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ คลองบางพาบน้ำ

X