โครงการปรับปรุงต่อเติมพื้นที่ระหว่างอาคารโรงเรียนอนุบาลเทสบาลตำบลปลายพระยา โดยการ 1.) ติดตั้งผนังตาข่าย 2 นิ้ว พร้อมประตูคิดเป็นพื้นที่ผนังตาข่ายรวมไม่น้อยกว่า 35.90 ตารางเมตร 2.) ต่อเติมหลังคาหน้าห้องน้ำห้องส้วม (หลังใหม่) ขนาด1.00×7.80 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่หลังคาไม่น้อยกว่า 7.80 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

X