โครงการปรับปรุงโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา โดยการเปลี่ยนหลังคาเหล็กรีดลอนหนา 0.40 มม. และบุกระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม. (รายละเอียดตามแปลนที่เทศบาลกำหนด)

X