โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องโรคมะเร็งเต้านมและการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง” ให้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยา  จำนวน 28 คน

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุขภาวะวิทยา ชั้น 1 เทศบาลตำบลปลายพระยา จังหวัดกระบี่

X