โครงการสุขาภิบาลตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการสุขาภิบาลตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  1. กิจกรรมการดำเนินงาน
  • การปรับปรุงพื้นห้องน้ำ และอ่างล้างมือในตลาดสดเทศบาลตำบลปลายพระยาด้วยการปูกระเบื้องเพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่าย และเป็นไปตามหลักสุขาภิบาลตลาด (ใช้งบประมาณจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ รายการวัสดุก่อสร้าง)
  • – การปรับปรุงบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าและผู้ซื้อสินค้า
  • – การทำป้ายชื่อผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าและประเภทสินค้าที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพดี
  • – การทำป้ายจุดบริการถังดับเพลิงพร้อมวิธีใช้
  • – การทำป้ายห้องน้ำ (ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำชาย ห้องน้ำคนพิการ)
  • – การทำป้ายอ่างล้างมือ
  • – การทำป้ายจุดบริการตาชั่งกลาง เพื่อให้ผู้ซื้อสินค้าสามารถทดสอบน้ำหนักและเปรียบเทียบความเที่ยงตรงของตาชั่งของผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในตลาดสดได้

X