โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1 กิจกรรมตรวจประเมินร้านอาหารและแผงลอย

1.2 กิจกรรมลงตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร

1.3  กิจกรรมตรวจคุณภาพน้ำประปา

 

 

X