โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID -19)

 (1) กิจกรรมป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประชาชนทั่วไป

(2) กิจกรรมสำรวจและจัดทำทะเบียนบุคคลที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่

(3) กิจกรรมป้องกันการเกิดโรคโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในโรงเรียนในเขต
เทศบาลฯ

(4) กิจกรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

(5)  กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 ตลาดสด ตลาดนัดและจุดผ่อนผันเทศบาลตำบลปลายพระยา

X