โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการ สัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 27 มิถุนายน -6 กรกฎาคม 2565

X