ให้เจ้าของป้ายซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2566

X