คณะต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลพรุพี อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายจเร ปานจีน นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา พร้อมคณะต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลพรุพี อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของเทศบาลเกี่ยวกับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการขยะมูลฝอย
X