กิจกรรมวันเทศบาล 2565

ด้วยวันที่ 22 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม เนื่องใน “วันเทศบาล” ประจำปี 2565 วันที่ 24 เมษายน 2565 โดยนายสุพจน์ บุญยัง นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา เป็นประธานในพิธี โดยได้มีการจัดกิจกรรม อาทิ กิจกรรมทางศาสนาทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และประธานในพิธีได้อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องใน “วันเทศบาล” ประจำปี 2565 ซึ่งประธานในพิธีได้ให้โอวาทแก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ยึดถือปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด ทุกชนิด และไม่กระทำการใดๆ อันขัดต่อผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมทุกกรณี มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและสังคม และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต

 

X