Author: นางสาวณัฐวดี จอมชนะ

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ วัสดุคอม (ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์ป

Read More

ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้ัออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2565

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริมน ร่างขอบเขต การ […]

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ วัสดุคอม (ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์)

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน 3 รายการ) ของกองคลัง เทศบาลตำบลปลายพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ วัสดุสำนักงาน (จำนวน 3 รายการ)

Read More
X